کرونا

 

کرونا را میتوان این طور هم معنی کرد:

ک..........کنار خانواده در خانه ماندن

ر............روزها را به شادی گذراندن

و...........وحشت و هراس نداشتن

ن..........نظافت را رعایت کردن

ا..........امید به خدا داشتن