اگر خوب زندگی کنی

لزوما شاد نمی شوی

اما اگر شاد باشی

حتما خوب زندگی خواهی کرد

 

(برتراند راسل)