تا زمانی که کسی یا چیزی را مسئول و مسبب ناکامی خود بدانید

هرگز موفق نخواهید شد

 

(جک کانفیلد)