1. آب از دستش نمی‌چکد

این مثل در مورد افراد بسیار خسیس استفاده می‌شود.


2. آب پاکی را روی دستش ریخت

یعنی ناامید کردن کسی


3. از کوزه همان برون تراود که در اوست

گفتار و رفتار هر کس بر اساس ذات و درونیات اوست.


4. از ماست که بر ماست

در موردی گفته می‌شود که شخصی از نزدیکان خود آسیب ببیند.


5.  آستین نو بخور پلو

در موردی گفته می‌شود که افراد نادان را در لباس کهنه تحویل  نمی‌گیرند و نادانان ظاهرساز را بر صدر می‌نشانند.


6. آسه برو آسه بیا که گربه شاخت نزند

یعنی برای آن که آسیبی متوجه تو نشود، نباید جلوی چشم دیگران عرض اندام کنی.