مردم نادرست و مکار از مطالعه متنفر اند
مردم ساده در ستایش و تمجید آن مبالغه می کنند
و فقط مردم عاقل در عمل از آن استفاده می کنند !

 

(فرانسیس بیکن)