بزرگترین ناتوانی ما کوتاه آمدن است

امن ترین راه برای کامیابی

تلاش برای یک بار دیگر است

 

(توماس ادیسون)