بعضی وقتها به جای جرو بحث فقط به طرف نگاه میکنم
و تعجب میکنم که این حجم وسیع بی عقلی و نفهمی
چطور  توی کله ای به این کوچیکی جاشده

 

(آل پاچینو)