هدف ها مثل ماهی اند

اگر ماهی کوچک می خواهی

می توانی جاهای کم عمق بمانی

اما اگر ماهی بزرگتر بخواهی

باید به جاهای عمیق تر بروی


(دیوید لینچ)