روزانه یک کار نیک انجام دهید

و پس از انجام دادن یک کار خوب لبخند بزنید

و شاهد لبخند دیگران باشید.

(دیل کارنگی)